Бүтээгдэхүүн
Цэс

Бэлх хадатын ам

Бэлх хадатын аманд барьсан 2 давхар хаус

Бусад гүйцэтгэсэн ажлуудаас: